Атанасовско езеро

Защитена зона “Атанасовско езеро”

Име: Защитена зона „Атанасовско езеро”

Адрес:
землищата на град Бургас, квартал Сарафово, селата Банево, Изворище, Ветрен и Рудник, община Бургас.
 

Атанасовско езеро/сн. Евгени Динев

Отличителни белези:
В границите на защитената зона от европейската екологична мрежа Натура 2000 попада Атанасовско езеро. Разляло се е в цели 1 690 ха сред обширни обработваеми земи, жилищни квартали и в близост до летището на град Бургас. През средата на влажната зона минава пътят  Бургас-Варна. Той разделя Атанасовско езеро на две части. Непосредствено до езерото е морето и затова лагуната е свръхсолена, но заобиколена от по-малки сладководни басейни и система от канали. Естественият водоем е плитък–средната му дълбочина е 30 см.

Водите на езерото:
Атанасовско езеро е предлага разнообразие от местообитания за неговия жив свят. Най-характерни са плитките соленоводни басейни без висша растителност. Те са разделени с диги, обрасли с европейска солянка. Така изглежда влажната зона в по-голямата си част. На места, основно по границите на езерото, има характерна за сладководните басейни водолюбива растителност с преобладаване на тръстика и папур. Множество сладководни басейни са разположени около езерото, много влажни ливади са се ширнали по бреговете му, както и добре развита система от канали, обрасли с блатна растителност.
 

Атанасовско езеро/сн. Евгени Динев

Живият свят на езерото:
Тези уникални местообитания са превърнали Атанасовско езеро в подходящо място за хранене, гнездене и почивка за редица видове птици. Това пък е основание езерото да бъде определено като птичия рай на България. В района на Атанасовско езеро са наблюдавани 318 вида птици от близо 450 вида, срещащи се в страната ни. За да отдадем заслужена почит на това райско място трябва да кажем, че в него са установени и 241 вида висши растения. Преобладават солянката, морският пелин, широколистният папур, морската суеда и много други. Сред редките растителни видове е елегантната орхидея. Атанасовско езеро е важно място за видрата – застрашен от изчезване вид. Свръхсолената лагуна е единственото значимо находище на микроскопичното солнично раче – артемия. На него се дължи специфичния розов цвят на водата на езерото.

Къдроглав пеликан

Езерото, солта и още нещо:
Освен с птиците Атанасовско езеро е известно и със солта, която се добива от него. Тук миналото и настоящето са едно. От ширналата се сред модерния град лагуна от 1906 г. до днес се добива сол по традиционен метод.

Примитивният начин на солодобив е напълно щадящ обитателите на езерото. Тази дейност дори е необходима, за да се поддържа високо биоразнообразието на естествения водоем. Колкото повече сол се добива в Атанасовско езеро, толкова по-голяма е числеността на птиците в него. Съществува и друга зависимост в това уникално езеро. Количеството на добиваната сол до голяма степен зависят от солничното раче. Оцеляването и развитието на солничното раче, зависи от доброто поддържане на езерото. Атанасовско езеро, обаче, дава и други ценни за нас хората ресурси. От него се добиват още лечебна кал и луга.
 

Сол/ сн. Жечо Планински

Езерото и градът:
Тясно свързани един с друг. Все пак Атанасовско езеро се намира в сърцето на Бургас – непосредствено до приморския парк на града. Естественият водоем е разлял водите си в близост до няколко от жилищните квартали на черноморския ни град. Неизбежно е влиянието на града върху езерото и обратно. 

Атанасовско езеро е подложено на сериозен антропогенен натиск, заради гъсто населения град и международното летище, намиращо се източно от езерото. От това произтичат и повечето проблеми на Атанасовско езеро, решаването на които зависи от обществеността на Бургас и неговите гости.

Атанасовско езеро/сн. Евгени Динев

Основни заплахи за защитената зона:
Промяната на влажната зона, която е част от екологичната мрежа Натура 2000 е най-сериозната заплаха. Промяната на дигите в езерото, както и замърсяването на водите му от околните канали, също не трябва да бъдат пренебрегвани Те са причина гнездящите във водоема птици да загубват местата си за размножаване, както и за почивка, защото дигите обрастват плътно с растителност.

 
Птиците и тяхното поколение са силно уязвими и към увеличаващия се брой на хищници, срещащи се в езерото, особено кучетата и чакалите. През последните няколко години тази заплаха се увеличива и от появилите се в района диви свине.
Шумово замърсяване – преминаването на международния път, който пресича южната част на езерото. Той е причина и за замърсяването на водния обект с отпадъци, предимно битови и строителни. Електропреносната мрежа – наблюденията на електропреносната мрежа около езерото, както и на електропроводите, които преминават през южната му част показват, че причиняват смъртност при птиците.

Любопитни факти за езерото:

 • Атанасовско езеро е Рамсарско място – влажна зона с международно значение;
 • Атанасовско езеро е важно място за застрашените от изчезване в Европа – видра и дива котка;
 • Атанасовско езеро е мястото с най-голям добив на морска сол в България;
 • Атанасовско езеро е най-голямото находище на лечебна кал в България.

Сн. БДЗП

Режим на защита.
В защитена зона „Атанасовско езеро” е забранено:

 • да бъдат премахвани характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета), при ползването на земеделските земи в границите на зоната като такива;
 • залесяването на ливадите, пасищата и мерите, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
 • да се използват пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
 • извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на водни обекти, освен за целите на солодобива;
 • косенето на тръстика, в периода от 1 март до 15 август – размножителен сезон за видовете птици, срещащи се в зоната;
 • паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
 • изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра с изключение на такива, които към датата на обнародването на заповедта в „Държавен вестник” са съгласувани по реда на действащата нормативна уредба по околна среда.