Белоока потапница

Лична карта

Име: Белоока потапница
 
Белоока потапница/сн. Николай Петков/www.naturephotos.eu
 
Гражданство:
Гражданин на два континента – Европа и Азия. Белооката потапница е прелетен вид и през зимата стига до Северна Африка.
 
Белоока потапница/сн. БДЗП

Местообитание:
Приспособила се е да живее в разнообразни водоеми–от плитки блата и рибарници до дълбоки езера и язовири. Това са водоеми със стоящи, спокойни води и богати на водолюбива растителност. Идеални за нуждите на вида. Сред предпочитаните от белооката потапница влажни зони са блатата и езерата. Разпространението на вида се влияе силно от водното ниво, но само в местата където гнезди. Ако през отделни години тези водоеми пресъхнат белооката потапница сменя своето находище с такова намиращо се в непосредствена близост.
 
Белоока потапница - женска/сн. БДЗП

Адрес в България:
Регистрирана е във влажните зони от поречието на река Дунав. Сред адресите на белооката потапница у нас са водоемите по Черноморското крайбрежие, а във вътрешността на страната живее в различни рибарници и микроязовири. Различните по характер водоеми белооката потапница посещава през пролетта, когато започва размножаването й. Най-значимите тогава влажни зони за нея са езерото Сребърна, рибарниците Мечка, Орсоя и Пазарджик. Гнезди още в блатата – Дуранкулак и Драгоман, както и в Шабленското езеро. В края на есента и началото на зимата се появява в езерата на Бургас. Броят на белооките потапници във Вая и Мандра силно варира през различните години. 
 
Белооки потапници/сн. БДЗП
 
Численост в България:
В резултат на редовни наблюдения на вида в нашата страна, днес са установени от 150 до 230 двойки. Белооката потапница не е постоянен вид у нас. Тя ни посещава, за да създаде и отгледа потомство в блата и езера, по време на миграция минава през страната и много рядко зимува в нашите влажни зони.
 
Белоока потапница/сн. БДЗП
 
Природозащитен статус: Застрашен от изчезване вид във всички места по света, където се среща. Уязвим е, защото днес все по-често се влошава състоянието на влажните зони, които обитава. Особено сериозна заплаха е увреждането на местата, в които отглежда потомство си.
Към заплахите довели до силното намаляване на числеността на вида добавяме безпокоенето на птиците по време на гнездовия сезон и незаконният отстрел.

Особени белези: Красива патица с тъмно оперение на тялото. Само в задната си част е украсена в бяло. Ирисът на окото при мъжките екземпляри е бял, оттук и името й- белоока потапница.  

Любимо хоби: Белооката потапница плува добре-отличен гмурец. Използва гмуркането за търсене на храна. По-често за тази цел у нас прилага методи, които изискват по-малко енергия–филтриране, потапяне на човката и главата. Потапяйки предната част на тялото си под водата търси предимно растителна храна. Този вегетарианец включва от време на време в менюто си и различни мекотели, ракообразни и личинки на насекоми.