Екип

Екип на проекта

Константин Господинов 
Ръководител на проекта

ПЗЦ на БДЗП „Пода”, П.К. 189
konstantin.gospodinov@bspb.org


Константин е двигателят на екипа на проекта. Той ще разпределя задачите между членовете му и ще следи за тяхното изпълнение. Негова е и отговорността да осигурява ефективна комуникация с и между различните партньорски организации по пректа, да подготвя необходимите доклади и отчети за свършената работа по него, както и нелекото задължение да наблюдава и следи движението на средствата по бюджета му. Константин има опит в управлението на хора и всички ние от екипа разчитаме на съветите му и опита за успешното изпълнение на проекта „Живот за Бургаските езера”.


Мануела Мурджева
Администратор на проекта
manouela@bspb.org
 

На отличната организация на Мануела и големия опит, който тя има в администрирането на проекти, освен служителите в офиса на БДЗП в София, от началото на 2010 година вече разчита и екипа на проекта. Мануела ще осигурява текущата дейност на проекта и ще съдейства на всички нас при осъществяването на общите задачи по него. На Мануела се пада отговорността да координира и води всички необходими технически и финансови отчети на проекта, както и да бъде нашият „жив справочник” по всички административни въпроси и затруднения.
 

Юрий Корнилев
Отговорник консервационни дейности
ПЗЦ на БДЗП "Пода", П.К.189
yurii.kornilev@bspb.org 

Юрий е специализирал интердисциплинарна екология, с фокус върху консервационни дейности свързани с дивата природа. Той е прилагал уменията си в различни проекти в България и югоизточните части на САЩ. Неговите задачи в проекта „Живот за Бургаските езера” са свързани с всичко, отнасящо се до запазване на местообитанията и целевите видове птици. Той също така ще предоставя научна помощ по други местни проекти на БДЗП и ще помага на доброволците.
 

Георги Гюзелев
Отговорник инфраструктурни проекти
ПЗЦ "Пода", П.К.189
georgi.gyuzelev@bsbp.org

 

 

 Георги е магистър по Екологично моделиране и експертизи. Той има опит не само в сферата на екологията, но също така и в строителството и пазарните оценки. Георги ще консултира всички дейности, свързани с консервация и посетителска инфраструктура по проекта. Той се интересува от хидробиология, подводно гмуркане и фотография.

 

Яна Гочева
отговорник Образователни дейности
ПЗЦ на БДЗП "Пода", П.К.189
iana.gocheva@bspb.org
 

Яна ще отговаря за образователните дейности към проекта. Тя ще работи с учители и млади хора на регионално ниво, а също така и с министерствата на образованието и околната среда и водите. От броени дни Яна е дипломиран инженер по горско стопанство към Лесотехнически университет – София, но има голям опит в организирането на образователни дейности с млади хора вече повече от 5 години. Тя е организирала и провеждала ежеседмични презентации и срещи със студенти в София, младежки лагери сред природата и различни теренни излети. Яна работи предимно със студенти.
Интересува се от Орнитология, гори и различни видове консервационни дейности. Към разностранните й интереси се отнасят и различни дейности на открито. Яна обича много да пътешества, страстно се увлича по българските народни танци и песни. От 10 години е доброволец на БДЗП.

 

Мариана Вълчева
Отговорник Комуникации
ПЗЦ на БДЗП „Пода”, П.К. 189
mariana.valcheva@bspb.org

Мариана ще осъществява връзката между екипа на проекта и неговите публики. Тя ще използва всички възможни комуникационни средства, за да популяризира дейностите, изпълнявани в рамките на проекта и БДЗП въобще. На прилагането на нови и креативни идеи в информирането и комуникирането ще се разчита за получаването на обществено разбиране и подкрепа за опазването на приоритетните за проекта видове птици, техните местообитания и защитени зони от мрежата Натура 2000. От Мариана ще зависят визията и съдържанието на всички информационни материали, които ще бъдат създадени по проекта.