Малък корморан

Лична карта

 
Име: Малък корморан
 
Малък корморан/сн. Светослав Спасов/www.natureimages.eu
 
Гражданство:
Европеец, населяващ крайбрежията на Азовско, Аралско и Каспийско море. Малкият корморан е и азиатец, срещащ се в Мала Азия и Близкия Изток. Размножава се, обаче, само на Балканския полуостров – основно в Румъния по делтата на Дунав.

Местообитание:
Много широки са предпочитанията на вида. Обитава блата, езера, язовири, реки и канали. Това са пресноводни басейни, в които малкият корморан си набавя любимата храна – рибата. Друго задължително условие, за да бъдат водоемите избрани от малкия корморан за хранене или размножаване е периферията им да е обрасла с блатна растителност–тръстика и/или папур.
 
Малък корморан/сн. Светослав Спасов/www.natureimages.eu

Адрес в България: 
Особено важни за малкия корморан са езерата около Бургас. Много са адресните регистрации на малкия корморан в страната. Най-гъсто е регистриран по крайбрежието на река Дунав и остров Белене. Има адреси и по много водоеми във вътрешността на страната, както и по Черноморието.                          

Численост в България:
По последни данни в страната ни се размножават между 350 и 500 двойки малки корморани. През студените месеци на годината броят на вида у нас значително се увеличава. През зимата страната ни приютява птици от разположените на север от нас страни. Малките корморани се концентрират главно по поречията на реките Дунав, Марица и езерата на Бургас.
Общата численост на вида през снежните месеци на годината достига около 16 000 екземпляра, като само в бургаските езера те са повече от 10 000 птици.

Природозащитен статус:
В списъка на видовете застрашени от изчезване в световен мащаб е вписан и малкия корморан. Видът е приоритетен за опазване не само у нас, но и в редица други страни от Европа и Азия. Една от причините за драстичното намаляване на числеността на малкия корморан в страната, например, е бракониерството – незаконният отстрел на екземпляри. Още по-сериозна заплаха е унищожаването или влошаването на местообитанията му, както за размножаване, така и за зимуване, и почивка.

Особени белези:
С изцяло тъмното си оперение – чернокафяво малкият корморан лесно се отличава в естествените му местообитания. Интересното при вида е, че през размножителния период в оперението му се появяват малки бели петънца.
 
Малък корморан/сн. Богдан Боев

Любимо хоби:
Хранене и почивка. Красива е гледката на почиващите малки корморани, накацали по стъблата на тръстиката. След като са се нахранили те посещават любимите си места сред тръстиковите масиви или паднали във водите дървета, където разперват крилата си срещу слънцето и вятъра. Така те се сушат и отпочиват. Малкият корморан лови храната си гмуркайки се. Освен дребни рибки обича да разнообразява менюто си с различни ракообразни и дребни бозайници, като водните плъхове.