Новини


Втори проект на БДЗП е обявен за най-добър от Европейската комисия

06.03.2016 г.
Европейската комисия обяви списъка на най-добрите проекти за 2015 г., финансирани по програма LIFE+.  Сред тях е и проектът наБългарското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Живот за Бургаските езера“.

Проектът LIFE+ „Живот за Бургаските езера“ беше реализиран от  БДЗП в партньорство с община Бургас, Черноморски солници АД, Българска фондация Биоразнообразие и Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания). Целта на проекта е осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици– къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, както и устойчиво управление на техните местообитания. Вижте повече в краткия отчет на проекта. повече»