Новини

Повече за резултатите от проекта „Живот за Бургаските езера” може да научите от краткия доклад 09.03.2015 г.

Повече за резултатите от проекта „Живот за Бургаските езера” може да научите от краткия доклад
В началото на годината излезе от печат Краткият отчет на проекта „Живот за Бургаските езера” изпълняван към програма LIFE+ на ЕС от Българското дружество за защита на птиците, реализиран в периода 2010 – 2014 г.

Сред най-големите постижения са:
- Обезопасени бяха 60 електрически стълба по миграционния път на птиците Виа Понтика в района на Атанасовско езеро, което намали смъртността при птиците. Монтирани бяха 760 дивертора на 8,7 км въздушни електропроводи, с което подобрихме видимостта на въздушните линии за птиците;

- Окосени бяха 18 хектара с тръстика в ЗМ „Пода” и ПР „Атанасовско езеро”, част от две проектни защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, с което създадохме нови и възстановихме и подобрихме стари места за хранене, размножаване и почивка на приоритетните видове птици – къдроглав пеликан, голям воден бик, малък корморан, тръноопашата и белоока потапници;
За всички останали постижения за природата и хората, осъществени в рамките на проекта може да научите от общодостъпния кратък доклад тук.