Новини

Успешно приключи проектът „Живот за Бургаските езера” 17.07.2015 г.

Успешно приключи проектът „Живот за Бургаските езера”
Проектът „Опазване на световно застрашени видове птици чрез ефективно управление на ключови за тях местообитания в района на бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС приключи успешно. Това беше вторият проект, финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз и изпълняван от Българско дружество за защита на птиците. Фокусът му беше върху пет световно застрашени вида птици – къдроглавият пеликан, малкият корморан, големият воден бик, белооката и тръноопашатата потапница и подобряване на техните места за хранене, размножаване и почивка. Проектът беше реализиран в периода 2010–2014 г. в три защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 у нас – „Атанасовско езеро”, „Мандра-Пода” и „Бургаско езеро”.

На 2 юли 2015 г. Дирекцията за Околна среда на Европейската комисия изпрати официално писмо, в което информира БДЗП, че приема финалния отчет на проекта и оценява високо резултатите от него. В писмото Европейската комисия благодари на екипа на БДЗП за ефективната работа по опазването и защитата на петте приоритетни вида птици и техните местообитания в района на Бургаските езера. Особено внимание се обръща на седемте стратегически документа изготвени при осъществяването на проекта, сред които пет плана за действие за опазване на петте световно застрашени вида птици, националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България, както и на детайлните препоръки дадени след приключване на дейностите по проекта, който ще помогнат за дългосрочното опазване и управление на трите защитени зони от мрежата Натура 2000.

Изключително високо оценена от Европейската комисия е работата по въвеждането и изпълнението на конкретни консервационни мерки, някои от които са нови за България, като например удълбаването на нови водни тела, довело до възстановяването и създаването на места за хранене, размножаване и почивка на много водолюбиви видове птици, косенето и контролираното изгаряне на тръстиката, като успешна мярка за управление на влажни зони. Отлична оценка е дадена и на всички останали дейности, свързани с конкретното опазване на видовете и  техните местообитания.

Специално внимание в писмото на Европейската комисия е отделено и на усилията положени във времето на изпълнение на проекта при работата с ключови заинтересовани страни, сред които риболовци, фермери, представители на контролни органи сред държавните и общинските институции. Екипът получава и поздравления за изпълнението на конкретни дейности за намаляване на бракониерството – незаконният лов и риболов, като престъпления срещу дивата природа. Комуникационните дейности и широкото медийно отразяване също са споменати като пример за дейности с отлично качество.

Висока оценка е дадена и на техническото и финансово управление на проекта, което е окачествено като ефективно и изрядно.

Екипът на проекта използва възможността да благодари на всички доброволци, колеги и експерти, взели участие в разнообразните дейности от проекта и спомогнали за опазването на езерата и техните обитатели.